Hướng dẫn Sao lưu và Phục hồi dữ liệu

Phần mềm Quản lý Thu chi Pro

a.      Sao lưu

Vào Thiết lập => Sao lưu để mở form Sao lưu.

Bấm nút Chọn file để chọn nơi lưu trữ file dữ liệu (*.baktc).

Bấm nút Sao lưu để để thực hiện việc sao lưu.

b.      Phục hồi

Vào Thiết lập => Phục hồi để mở form Phục hồi.

Bấm nút Chọn file để chọn file dữ liệu đã lưu trữ (*.baktc).

Bấm nút Phục hồi để để thực hiện việc phục hồi dữ liệu.

 

Phần mềm Quản lý Phiếu thu - Phiếu chi

a.      Sao lưu

Vào Trõ giúp => Sao lưu dữ liệu để mở form Sao lưu.

Bấm nút Chọn file để chọn nơi lưu trữ file dữ liệu (*.baktc).

Bấm nút Sao lưu để để thực hiện việc sao lưu.

b.      Phục hồi

Vào Trợ giúp => Phục hồi dữ liệu để mở form Phục hồi.

Bấm nút Chọn file để chọn file dữ liệu đã lưu trữ (*.baktc).

Bấm nút Phục hồi để để thực hiện việc phục hồi dữ liệu.

 

Phần mềm Quản lý Văn bản – Công văn

a.      Sao lưu

Vào Thiết lập => Sao lưu để mở form Sao lưu.

Bấm nút Chọn file để chọn nơi lưu trữ file dữ liệu (*.bakvb).

Bấm nút Sao lưu để để thực hiện việc sao lưu.

b.      Phục hồi

Vào Thiết lập => Phục hồi để mở form Phục hồi.

Bấm nút Chọn file để chọn file dữ liệu đã lưu trữ (*.bakvb).

Bấm nút Phục hồi để để thực hiện việc phục hồi dữ liệu.

 

Phần mềm Quản lý Công trình

a.      Sao lưu

Vào Thiết lập => Sao lưu để mở form Sao lưu.

Bấm nút Chọn file để chọn nơi lưu trữ file dữ liệu (*.bakct).

Bấm nút Sao lưu để để thực hiện việc sao lưu.

 

b.      Phục hồi

Vào Thiết lập => Phục hồi để mở form Phục hồi.

Bấm nút Chọn file để chọn file dữ liệu đã lưu trữ (*.bakct).

Bấm nút Phục hồi để để thực hiện việc phục hồi dữ liệu.

 

Phần mềm Thu học phí

a.      Sao lưu

Vào Thiết lập => Sao lưu Dữ liệu để mở form Sao lưu.

Bấm nút Chọn file để chọn nơi lưu trữ file dữ liệu (*.bakhp).

Bấm nút Sao lưu để để thực hiện việc sao lưu.

b.      Phục hồi

Vào Thiết lập => Phục hồi Dữ liệu  để mở form Phục hồi.

Bấm nút Chọn file để chọn file dữ liệu đã lưu trữ (*.bakhp).

Bấm nút Phục hồi để để thực hiện việc phục hồi dữ liệu.

 

Phần mềm Quản lý Nhà trọ

a.      Sao lưu

Vào Thiết lập => Sao lưu để mở form Sao lưu.

Bấm nút Chọn file để chọn nơi lưu trữ file dữ liệu (*.baknt).

Bấm nút Sao lưu để để thực hiện việc sao lưu.

b.      Phục hồi

Vào Thiết lập => Phục hồi để mở form Phục hồi.

Bấm nút Chọn file để chọn file dữ liệu đã lưu trữ (*.baknt).

Bấm nút Phục hồi để để thực hiện việc phục hồi dữ liệu.

 

Phần mềm Tính tiền

a.      Sao lưu

Vào Menu => Cài đặt => Sao lưu dữ liệu để mở form Sao lưu.

Bấm nút Chọn file để chọn nơi lưu trữ file dữ liệu (*.baktc).

Bấm nút Sao lưu để để thực hiện việc sao lưu.

b.      Phục hồi

Vào Menu => Cài đặt => Phục hồi dữ liệu để mở form Phục hồi.

Bấm nút Chọn file để chọn file dữ liệu đã lưu trữ (*.baktc).

Bấm nút Phục hồi để để thực hiện việc phục hồi dữ liệu.

 

Phần mềm Quản lý Công nợ

a.      Sao lưu

Vào Thiết lập => Sao lưu để mở form Sao lưu.

Bấm nút Chọn file để chọn nơi lưu trữ file dữ liệu (*.bakcn).

Bấm nút Sao lưu để để thực hiện việc sao lưu.

b.      Phục hồi

Vào Thiết lập => Phục hồi để mở form Phục hồi.

http://codedao.com.vn/uploads/products/phuchoi.jpg

Bấm nút Chọn file để chọn file dữ liệu đã lưu trữ (*.bakcn).

Bấm nút Phục hồi để để thực hiện việc phục hồi dữ liệu.