Chúng tôi nhận tư vấn và xây dựng các phần mềm theo nhu cầu của từng Cá nhân/ Tổ chức.